Boka nu : 073-736 56 96


Home » Integritetspolicy

Integritetspolicy

Information om personuppgifts-behandling

 

Den 25/5-2018 träder EU:s nya dataskyddsförorning, df, i kraft och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

 

Med df stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och vi vill därför informera dig som kund till Lottas Massage om hur jag behandlar dina personuppgifter.

Lottas Massage åtar sig att skydda och respektera din integritet vid utförande av mina tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför. Lottas Massage är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.

 

Säkerhet.

 

Jag vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda boknings system från intrång.

Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till mig.

 

Jag kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att vi skall kunna levera den bästa servicen till dig.

* Namn * E-post * Postadress * Telefonnr * Personnummer; år, månad och dag.

 

Korrespondensen mellan dig och mig kan komma att sparas för att jag ska kunna utföra mina tjänster på bästa sätt.

* Viss sjukdom och skadeanamnes tas för att din behandling ska kunna ske på ett bra och säkert sätt.

 

Ändamålen med behandlingen:

 

  • För att kunna kommunicera med dig
  • För att upprätta och underhålla din journal hos mig
  • För att underhålla dina beställningar
  • För att administrera din betalning av tjänsterna
  • För att administrera dina ärenden hos mig
  • För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift
  • För att kunna genomföra marknadsundersökningar
  • För att kunna komma i kontakt med dig och skicka information och erbjudande till dig.

 

Utlämning av uppgifter

 

Jag kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörere, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalade fakturor. Jag kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, som vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

 

Överföring till tredje land

Dina personuppgifter kommer INTE att överföras till länder utanför EU/EES (inte utanför Sverige heller)

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Skulle jag behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det  direkt till dig.

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

 

Rätt att begära information.

 

Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig begäran till mig. (se nedan)

 

Kontaktuppgifter.

Om du inte vill att några uppgifter sparas angående dig och din behandling hos mig tar du kontakt med mig.

Om du samtycker till att uppgifter sparas och behandlas enligt texten här ovan behöver du inte göra något.

Om du har några frågor om min personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta mig på lottasmassagefalun@gmail.com

Du hittar även denna information på lottas-massage.se

 

Vänliga hälsningar

Lotta Fast
Lottas Massage
Gamla Brandstation
Sturegatan 87
791 60 Falun
073- 736 56 96
info@lottas-massage.se